Εμβολισμός ανευρυσμάτων εγκεφάλου με μεταλλικά σπειράματα (GDC - COILS)

Ο εμβολισμός (ενδαγγειακή θεραπεία) είναι η πλέον αποδεκτή μέθοδος αντιμετώπισης των ενδοκρανίων ανευρυσμάτων.

Tεχνικά, χρησιμοποιούνται ηλεκτρολυτικά αποσπώμενα σπειράματα (GDC-coils) γιά την πλήρωση του ανευρύσματος, που προάγουν την μόνιμη θρόμβωση του ανευρυσματικού σάκκου.

Aποτελούνται από λευκόχρυσο και είναι προσαρτημένα σε μικροσύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι, από το οποίο αποκολλώνται ηλεκτρολυτικά με εφαρμογή μικρής έντασης ηλεκτρικού ρεύματος.

H τοποθέτηση των σπειραμάτων γίνεται υπό συνεχή ακτινοσκοπικό έλεγχο.

Εμβολισμός ανευρυσμάτων εγκεφάλου με μεταλλικά σπειράματα

H επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία. Mετά τη μηριαία παρακέντηση και την τοποθέτηση ενός ενδοαρτηριακού θηκαριού στην κοινή μηριαία αρτηρία, προωθούμε και τοποθετούμε οδηγό καθετήρα 6F εκλεκτικά στην αρτηρία όπου βρίσκεται το ανεύρυσμα (έσω καρωτίδα η σπονδυλική), με σύστημα συνεχούς εκπλύσεως.

Χρησιμοποιώντας ειδικό μικροκαθετήρα, μέσα από τον οδηγό καθετήρα, καθετηριάζουμε υπερεκλεκτικά τον σάκκο του ανευρύσματος. Στην συνέχεια μέσα από τον μικροκαθετήρα, προωθούμε υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο τα μεταλλικά σπειράματα από πλατίνα (coils).

H τοποθέτηση του πρώτου coil, έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό πλέγμα (basket) γιά τα επόμενα coils και να γεφυρώσει τον αυχένα ώστε να εμποδίσει την έξοδο των υπολοίπων coils από το ανεύρυσμα. Σε ανευρύσματα με ευρύ αυχένα, προτιμούμε το πρώτο coil να είναι 3D διαμορφώσεως. Πολύ σημαντική είναι η σωστή επιλογή της διαμέτρου και του μήκους του πρώτου coil.

H διάμετρος της έλικας πρέπει να αντιστοιχεί στην μικρότερη διάμετρο του ανευρύσματος. Γιά να περιορίσουμε τίς πιέσεις που ασκούνται στο εύθραυστο τοίχωμα του ανευρύσματος στο ελάχιστο δυνατό, χρησιμοποιούμε ως αρχικό 2D-coil, στο οποίο η διάμετρος της πρώτης έλικας είναι μικρότερη ώστε κατά την έξοδο της από το μικροκαθετήρα να απέχει του τοιχώματος.

Eπίσης χρησιμοποιούμε μαλακά (soft-coils) που ασκούν ελαττωμένες πιέσεις στο εύθραυστο τοίχωμα του ανευρύσματος.

Τοίχωμα του ανευρύσματος

Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη σε ανευρύσματα που έχουν στενό αυχένα.

Ανεύρυσμα διχασμού έσω καρωτίδος

Εμβολισμός ανευρυσμάτων εγκεφάλου ευρέως αυχένος με μπαλόνι προστασίας (Ballon Assisted - Coiling)

H τεχνική αυτή περιγράφηκε από τον J. Moret (1994) και χρησιμοποιήθηκε σε ανευρύσματα με ευρύ αυχένα, (RSN <1.5), όπου είναι αδύνατο να σχηματισθεί ένα σταθερό πλέγμα των coils, και να παραμείνουν τα coils μέσα στόν σάκκο, με αποτέλεσμα να προπίπτουν στο θυγατρικό αγγείο, με κίνδυνο θρομβώσεως του αγγείου. Σε αυτή την περίπτωση μέσα στο αγγείο προωθούμε δύο καθετήρες.

Ο ένας καθετήρας είναι τό μπαλόνι προστασίας που προωθείται ακριβώς μπροστά από τον αυχένα του ανευρύσματος. Στην συνέχεια ο μικροκαθετήρας εισάγεται μέσα στο ανεύρυσμα. Διαστέλλουμε το μπαλόνι το οποίο λαμβάνει το σχήμα του θυγατρικού αγγείου, γεφυρώνει τον αυχένα, και εμποδίζει την έξοδο των σπειραμάτων, όταν αυτά τοποθετούνται μέσα στο ανεύρυσμα. Με αυτή την τεχνική όχι μόνο γίνεται εφικτός ο εμβολισμός ανευρυσμάτων με ευρύ αυχένα, αλλά επιτυγχάνεται μεγαλύτερη πυκνότητα πληρώσεως του ανευρύσματος με coils. Υπάρχουν στην διάθεση μας μπαλόνια πολύ ευένδοτα (Hyperform and Hyperglide remodelling balloons)

Hyperform and Hyperglide remodelling balloons

που όταν διαστέλονται προσαρμόζονται κατάλληλα στην ανατομία του αγγείου, ιδιαίτερα σε θέσεις διχασμού ώστε να επιτρέπουν τον αποκλεισμό του αυχένα σε ιδιαίτερα δυσπλαστικά ανευρύσματα).

Η πρόσφατη τεχνολογία των μπαλονιών διπλού αυλού επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο και την ταχύτερη διαστολή του μπαλονιού, ενώ είναι συμβατά με τα νεώτερα braided-stents που μπορρούν να τοποθετηθούν στο ανεύρυσμα μέσα από τον ίδιο καθετήρα του μπαλονιού.

Μπαλονάκι διπλού αυλού

Tα αποτελέσματα τής τεχνικής αυτής για την αντιμετώπιση ανευρυσμάτων ευρέως αυχένα στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της θεραπείας των ενδοκρανίων ανευρυσμάτων με την απλή μέθοδο που εφαρμόζεται σε ανευρύσματα με RSN >1.5. To ποσοστό τών επιπλοκών είναι παρόμοιο μέ τό ποσοστό πού αναφέρεται στην απλή μέθοδο, μέ τή διαφορά ότι η μέθοδος αυτή είναι σαφώς περισσότερο πολύπλοκη καί προϋποθέτει εμπειρία στίς ενδοαγγειακές τεχνικές.

Παρ´ όλα αυτά όμως τα ανευρύσματα με ευρύ αυχένα έχουν την τάση να επανασηραγγοποιούνται. Η επανασηραγγοποίηση οφείλεται στο ότι ακόμη και σε πλήρη απόφραξη του ανευρύσματος, χωρίς να φαίνεται υπολλειματικός αυχένας στην τελική αγγειογραφία, ο βαθμός πληρώσεως του ανευρύσματος με σπειράματα δεν υπερβαίνει το 30-35%. Ο υπόλοιπος χώρος περιέχει παγιδευμένο αίμα που θρομβώνεται. Τίς επόμενες ημέρες ο θρόμβος οργανώνεται και αργότερα μετατρέπεται σε ουλώδη ιστό. Ενδοθηλιακά κύτταρα μεταναστεύουν από το φυσιολογικό ενδοθήλιο και γεφυρώνουν το χάσμα του αυχένα. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά την πλήρη παθολογο-ανατομική ίαση του ανευρύσματος. Εάν ο αυχένας είναι ευρύς, η ευρεία επαφή της ροής του αίματος με το εσωτερικό του ανευρυσματικού σάκκου προκαλεί διάλυση του ενδο-ανευρυσματικού θρόμβου και αυτό οδηγεί τελικά σε σύμπτωση των σπειραμάτων με επανασηραγγοποίηση του ανευρύσματος. Αυτό δεν συμβαίνει όταν ο αυχένας είναι στενός.

Εμβολισμός ανευρυσμάτων εγκεφάλου ευρέως αυχένος με Stent (Stent Assisted - Coiling)

Tά αποτελέσματα του εμβολισμού με coils, εξαρτώνται αποκλειστικά από τη γεωμετρία του ανευρύσματος. H ευρύτητα του αυχένα, μπορεί να οδηγήσει σε θρομβοεμβολικές επιπλοκές (λόγω της πρόπτωσης των σπειραμάτων στο θυγατρικό αγγείο) και σε επανασηραγγοποίηση του ανευρύσματος (λόγω της σύμπτωσης των σπειραμάτων). Παρά το ότι ο εμβολισμός με μπαλόνι προστασίας είναι τεχνικά εφικτός η διατήρηση του αποτελέσματος σε fololw-up δεν είναι ικανοποιητική, με υψηλά ποσοστά επανασηραγγοποίησης σε αυτή την κατηγορία ανευρσμάτων με ευρύ αυχένα.

Γιά να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, τοποθετούμε ειδικά αυτο-εκπτυσσόμενα stents μπροστά από τον ευρύ αυχένα του ανευρύσματος, ώστε να εμποδιστεί η πρόπτωση των coils εντός του θυγατρικού αγγείου. Tά σπειράματα εισάγονται στην κοιλότητα του ανευρύσματος διά μέσου των μικροπόρων του stent.

H τοποθέτηση του stent κατά μήκος του αυχένα του ανευρύσματος είναι τεχνική κατάλληλη γιά ανευρύσματα που εκφύονται από το πλάγιο τοίχωμα της έσω καρωτίδος, της σπονδυλικής και της βασικής αρτηρίας, ακόμη και παρά την έκφυση κλάδων όπως η οφθαλμική, η οπίσθια αναστομωτική, η πρόσθια χοριοειδής, η PICA ή AICA.

Σε ανευρύσματα διχασμών όπως της βασικής αρτηρίας, του διχασμού της έσω καρωτίδος ή της μέσης εγκεφαλικής και της πρόσθιας αναστομωτικής αρτηρίας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και δύο stents (διαμόρφωση T-stenting, Y-stenting, X-stenting) ώστε να καλυφθεί πλήρως όλος ο αυχένας.

Τα stents εκτός από την τεχνική δυνατότητα εμβολισμού ευρέως αυχένος ανευρυσμάτων, τροποποιούν την ροή μπροστά στον αυχένα του ανευρύσματος (flow diversion) και προάγουν την ενδο-ανευρυσματική θρόμβωση και τελικά την ενδοθηλιοποίηση στο επίπεδο του αυχένα, άρα την οριστική ίαση.

Πρόσφατη εξέλιξη μετά τα laser-cut stents με ανοικτά κελιά (open-cells), είναι τα braided-stents από νιτινόλη, που έχουν πολύ μικρό προφίλ και καλύτερη πρόσφυση στην αγγειακή ανατομία σε θέσεις αγγειακών καμπών.

Νέας γενιάς διαστελλόμενα stent

Έχουν κλειστά κελιά (closed-cells), πυκνότερη κάλυψη από μέταλλο και προκαλούν αποτελεσματικότερη ελάττωση της εισροής που διευκολύνει την ενδοανευρυσματική θρόμβωση, με καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τα open-cell laser-cut stents. Επιπλέον είναι στο 90% επανακτήσιμα και επανατοποθετήσιμα (re-sheathable). Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους όμως είναι ότι μπορούν να τοποθετηθούν με τα νέα μπαλόνια διπλού αυλού (double lumen balloons). Με αυτό τον τρόπο πρώτα μπορούμε να εμβολίσουμε το ανεύρυσμα με την τεχνική με μπαλόνι και να επιτύχουμε καλή πυκνότητα πλήρωσης χρησιμοποιώντας μπαλόνι διπλού αυλού και στην συνέχεια με τον ίδιο καθετήρα του μπαλονιού να τοποθετήσουμε το braided stent μπροστά από τον αυχένα του ανευρύσματος.

Νέας γενιάς διαστελλόμενα stent

Stent Assisted - Coiling - Αποτελέσματα

 • Υπήρχαν σημαντικά λιγότερες επανασηραγγοποιήσεις στην κατηγορία των ανευρυσμάτων που τοποθετήθηκαν stents (P<0.0001).
  • Στην κατηγορία των μικρών ανευρυσμάτων (<10 χιλ), το ποσοστό επανασηραγγοποίησης ήταν με ή χωρίς τοποθέτηση stent 2.9% έναντι 28.8% αντίστοιχα.
  • Στην κατηγορία των μελύτερων ανευρυσμάτων (≥10 χιλ), το ποσοστό επανασηραγγοποίησης ήταν με ή χωρίς τοποθέτηση stent 32.6% έναντι 55.1% αντίστοιχα.

Stent Assisted - Coiling - Επιπλοκές

 • Όσον αφορά τις επιπλοκές που σχετίζονται με την χρήση των stents.
  • 7.4% μόνιμες νευρολογικές επιπλοκές, έναντι 3.8% χωρίς stent.
  • Με αύξηση της θνητότητας 4.6% έναντι 1.2% που ήταν στατιστικά σημαντικό.
 

Εμβολισμός ανευρυσμάτων εγκεφάλου με τροποποιητές ροής (Flow - Diverter Stents, FDS)

Τα μεγάλα και ευρέως αυχένος ανευρύσματα, όπου στον αυχένα του ανευρυμσατικού σάκκου συμμετέχει μεγάλο τμήμα της περιμέτρου του θυγατρικού αγγείου, αποτελούν μιά θεραπευτική πρόκληση. Χωρίς θεραπεία έχουν 5ετή κίνδυνο ρήξεως 14.5%-40% ανάλογα με την εντόπιση.

Ο εμβολισμός με GDC coils ακόμη και με τις περισσότερο εξελιγμένες τεχνικές (balloon or stent-assisted coiling, complex and biological coils) δεν κατάφερε να προσφέρει οριστική, πλήρη και διαρκή εξάλειψη από την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να είναι ευάλωτοι σε επανασηραγγοποίηση και αναιμορραγία.

Τα πρώτα αυτο-εκπτυσσόμενα ενδοκράνια stents σχεδιάστηκαν με σκοπό το stent-assisted coiling, ώστε να υποστηρίξουν την τοποθέτηση coils μέσα στο ανεύρυσμα. Είχαν μεγάλους πόρους ώστε να επιτρέπουν την διέλευση του μικροκαθετήρα, και χαμηλή κάλυψη από μέταλλο με αποτέλεσμα το αιμοδυναμικό αποτέλεσμα της τροποποίησης της ροής να είναι περιορισμένο.

Η νέα γενιά των flow-diverter stents (FDS),

Νέα γενιά των flow-diverter stents

έχουν πυκνή κάλυψη από μέταλλο, με αποτέλεσμα να τροποποιούν την δυναμική της ροής του αίματος κατά μήκος του ανευρυσματικού αυχένος και να προάγουν την ενδο-ανευρυσματική θρόμβωση. Το FDS προοδευτικά ενσωματώνεται στο τοίχωμα του αγγείου μέσω της ανάπτυξης νεο-ενδοθηλίου που έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη ανατομική εξάλειψη του ανευρύσματος από την κυκλοφορία. Καθώς ο ανευρυσματικός σάκκος θρομβώνεται, και αργότερα απορροφάται, δευτερογενώς εξαλείφονται τα πιετσικά φαινόμενα (mass effect) στις γειτονικές δομές του εγκεφάλου και αποκαθίσταται η εξω-αγγειακή ανατομία. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ροή προς τους φυσιολογικούς κλάδους διατηρείται, όπως και η βατότητα των διατιτραινόντων κλάδων που εκφύονται από το θυγατρικό αγγείο.

Μελέτες με Flow - Diverter Stents (FDS)

PITA TRIAL (AJNR 2011)

 • Μία από τις πρώτες μελέτες ήταν η PITA trial στην οποία 31 ανευρύσματα αντιμετωπίσθηκαν με FDS (± coiling). Η τεχνική επιτυχία ήταν 96.8%. Στο follow-up 6 μηνών, πλήρης απόφραξη στο 93.3%. Η ασφάλεια της μεθόδου είναι ανάλογη του κλασσικού εμβολισμού περίπλοκων ανευρυσμάτων με coils, με 2 ασθενείς (6.5%) με μείζον νευρολογικό σύμβαμα. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική in-stent στένωση (≥50%) ή θρόμβωση του stent στο follow-up.

FDS - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ (AJNR, Kulcsar 2011)

 • Η εκτεταμένη ενδο-ανευρυσματική θρόμβωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη ρήξη του ανευρύσματος, προκάλεσε απώλεια του ενθουσιασμού και της εμπιστοσύνης στην τεχνολογία των FDs.

RADAR STUDY (ESMINT, 2012)

 • Οι καθυστερημένες ρήξεις αφορούν τα μεγάλα ανευρύσματα με μέση διάμετρο 24 χιλ, οπότε μόνο τα μεγάλα και γιγαντιαία ανευρύσματα είνια επιρρεπή σε αυτή την επιπλοκή. Έτσι αναγνωρίζονται ομάδες υψηλού κινδύνου γιά πιθανή καθυστερημένη αιμορραγία σε πολύ μεγάλα και γιγαντιαία ανευρύσματα.

PUFs TRIAL (2013)

 • 108 ασθενείς με μεγάλα και γιγαντιαία ανευρύσματα ευρέως αυχένος. Τεχνική επιτυχία 99.1%, με 85.7% πλήρη απόφραξη στους 6 μήνες με θνητότητα και νευρολογική ανικανότητα συνολικά 5.6%.

INTREPED STUDY (2015)

 • 793 ασθενείς με 906 ανευρύσματα. Νευρολογική νοσηρότητα και θνητότητα 8.4%. Η συχνότητα ισχαιμικού ΑΕΕ, η θνητότητα και η νοσηρότητα ήταν αυξημένη σε ανευρύσματα της οπισθίας κυκλοφορίας σε σχέση με ανευρύσματα της πρόσθιας κυκλοφορίας.

ASPIRe STUDY (2016)

 • 191 ασθενείς με 207 ανευρύσματα
 • (11.6% μικρά, 78.3% μεγάλα και 10.1% γιγαντιαία ανευρύσματα)
 • Νευρολογική νοσηρότητα 6.8% και θνητότητα 1.6% (συνδυαστικά 6.8%).
 • Πλήρης απόφραξη στο 75% στους 8 μήνες.

Εμβολισμός των ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου

Αποτελέσματα εμβολισμού

 • To 2002 με την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της τυχαιοποιημένης μελέτης γιλά τα ραγέντα ανευρύσματα (International Subarachnoid Aneurysmal Trial, ISAT-Lancet 2002), συγκρίθηκε η ενδαγγειακή θεραπεία έναντι της εγχείρησης ως προς το ποσοστό λειτουργικής ανικανότητας στους 3 μήνες μετά την επέμβαση σε σύνολο 2143 ασθενών.
 • 23.5% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε coiling είχαν θάνατο ή λειτουργική ανικανότητα στον 1 χρόνο, σε σύγκριση με 30.9% των ασθενών που χειρουργήθηκαν.
 • Αυτό αντιστοιχεί σε σχετική ελάττωση του κινδύνου κατά 23.9% και σε απόλυτη ελάττωση του κινδύνου κατά 7.4% υπέρ του ενδαγγειακής θεραπείας (εμβολισμού). Αυτό μεταφράζεται στο ότι γιά κάθε 1000 ασθενείς που αντιμετωπίζονται ενδαγγειακά με εμβολισμό, 74 ασθενείς αποφεύγουν την λειτουργική ανικανότητα ή τον θάνατο.
 • Αυτή η μελέτη άλλαξε τα δεδομένα τις κατευθυντήριες οδηγίες γιά την αντιμετώπιση των ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου, ώστε σε ασθενείς που μπορούν να αντιμετωπισθούν με εμβολισμό ενδοαγγειακά αλλά και χειρουργικά με κρανιοτομή, να προκρίνεται ο εμβολισμός εφόσον υπάρχει στατιστικά σημαντικό όφελος ως προς την επίπτωση σε λειτουργική ανικανότητα ή θάνατο. (Class 1, Level of evidence B, AHA/ASA recommendations)

Θνηστιμότητα στα 7 έτη

 • Όσον αφορά την θνητότητα στα 7 έτη και σε ετήσια βάση, είναι αυξημένη στο χειρουργικό σκέλος σε σχέση με την ενδαγγειακή θεραπεία, και αυτό φαίνεται ότι είναι σταθερό σε όλο το χρονικό διάστημα (International Subarachnoid Aneurysmal Trial, ISAT-Lancet 2002).

Επιληπτικές κρίσεις

 • Η επίπτωση επιληπτικών κρίσεων ήταν αυξημένη στην περίπτωση εγχείρησης (International Subarachnoid Aneurysmal Trial, ISAT-Lancet 2002).

Υποομάδες

 • Όλες οι υπο-ομάδες ωφελούνται από την ενδαγγειακή θεραπεία (International Subarachnoid Aneurysmal Trial, ISAT-Lancet 2002).

Αγγειογραφικά αποτελέσματα

 • Όσον αφορά τα αγγειογραφικά αποτελέσματα του εμβολισμού από την πρώτη follow-up αγγειογραφία, έχουμε ποσοστό 66% πλήρους αποφράξεως, 26% υφολικής αποφράξεως ή παρουσία υπολειμματικού αυχένος, και 8% παρουσία υπολειμματικού ανευρύσματος.
 • Στά χειρουργικά αποτελέσματα 82% έχουν πλήρη απόφραξη, 12% υπολειμματικό αυχένα και 6% υπολειμματικό ανεύρυσμα. Βέβαια ένα ποσοστό 53% των χειρουργηθέντων ανευρυσμάτων δεν υποβλήθηκαν σε αγγειογραφικό επανέλεγχο.

ISAT - 18 ΕΤΗ FOLLOW-UP

 • Στα αποτελέσματα μακρού follow-up 18 ετών, η πιθανότητα θανάτου και νευρολογικής ανικανότητας εξακολουθεί να είναι στατιστικά σημαντικά αυξημένη στην εγχείρηση σε σχέση με τον εμβολισμό. Άρα το όφελος υπέρ του εμβολισμού διατηρείται και μέχρι τα 18 έτη.
 • Συμπερασματικά, μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ISAT, η ενδαγγειακή θεραπεία αποτελεί την θεραπεία εκλογής γιά τα περισσότερα ενδοκράνια ανευρύσματα. Ωστόσο, η υποτροπή και η επαναιμορραγία είναι συχνότερες με την ενδαγγειακή θεραπεία σε σχέση με την εγχείρηση, χωρίς όμως αυτό να αλλάζει το όφελος όσον αφορά την αποφυγή νευρολογικής ανικανότητας ή θανάτου υπέρ του εμβολισμού.
 • Kύριοι παράγοντες για την επιτυχία της ενδοαγγειακής θεραπείας ειναι το μέγεθος του ανευρύσματος καί ο λόγος της διαμέτρου του σάκκου προς τη διάμετρο του αυχένος (Ratio Sac to Neck, RSN). H δυνατότητα πλήρους απόφραξης με καλή πλήρωση του ανευρύσματος με τα σπειράματα είναι γενικά εφικτή σε μικρά ανευρύσματα (< 15 χιλ.), και σε μεγάλα ανευρύσματα (15 – 25 χιλ.) με στενό αυχένα (ευνοϊκό RSN (> 1.5)). Όταν ο αυχένας είναι αρκετά ευρύς (ο λόγος RSN είναι μέτριος (1.2 έως 1.5) ή πτωχός (<1.2)), τότε η δυνατότητα καλής πληρώσεως του ανευρύσματος είναι περιορισμένη και η πιθανότητα επανασηραγγοποίησης αυξημένη.

Καθυστερημένη επαναιμορραγία μετά εμβολισμό (CARAT-2006)

 • Σύμφωνα με την CARAT, 2006 (αναδρομική μελέτη όλων των τυχαιοποιημένων μελετών σε 9 κέντρα, σε σύνολο 1010 ασθενών).
  • Η πιθανότητα επαναιμορραγίας τον πρώτο χρόνο είναι αυξημένη μετά εμβολισμό σε σχέση με την εγχείρηση (3% έναντι 1.3%).
  • Μετά τον πρώτο χρόνο η πιθανότητα αιμορραγίας ήταν μόλις 0.6% γιά coiling έναντι 0% γιά clipping.

Επαναθεραπεία (CARAT-2006)

 • Τον πρώτο χρόνο πιθανότητα επαναθεραπείας ήταν μεγαλύτερη μετά από εμβολισμό σε σχέση με εγχείρηση (13.3% έναντι 2.6%).
 • Μετά τον πρώτο χρόνο, κανένα χειρουργηθέν ανεύρυσμα δεν επαναθεραπεύθηκε, σε σχέση με 4.8% γιά το coiling τον δεύτερο χρόνο και 1.1% γιά τον τρίτο χρόνο.

Βαθμός αποφράξεως και επαναιμορραγία (CARAT-2006)

 • Ο βαθμός της αποφράξεως συνδέεται στενά με τον κίνδυνο επαναιμοραγίας με:
  • 1.1% κίνδυνο σε 100% απόφραξη
  • 2.9% κίνδυνο σε 90-99% απόφραξη
  • 5.6% κίνδυνο σε 70-90% απόφραξη και
  • 17.6% κίνδυνο σε <70% απόφραξη
 • Σύμφωνα με την CARAT ο κίνδυνος επαναιμορραγίας είναι μεγαλύτερος μετά εμβολισμό σε σχέση με εγχείρηση (3.4% έναντι 1.3%).

Επιπλοκές εμβολισμού (CLARITY, 2010)

  • Οι θρομβοεμβολικές επιπλοκές της ενδαγγειακής θεραπείας ραγέντων ανευρυσμάτων είναι αυξημένες σε ανευρύσματα >10 χιλ (28% έναντι 10.7%), σε ανευρύσματα με ευρύ αυχένα >4 χιλ (20.8% έναντι 11%), και τέλος σε καπνιστές (16.1% έναντι 10.1%).
 • Αντίθετα η συχνότητα της διεπεμβατικής ρήξεως επηρεάζεται σημαντικά από την θέση του ανευρύσματος και είναι αυξημένη σε ανευρύσματα της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (8.5% έναντι 3.7%), σε ασθενείς <65 ετών (5% έναντι 0.8%), και τέλος σε ασθενείς χωρίς υπέρταση (5.4% έναντι 1.5%).

 

Εμβολισμός μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου

Ασφάλεια του εμβολισμού - (ATENA, 2008)

 • H μετεπεμβατική θνητότητα 30-ημερών είναι 1.4% και η νοσηρότητα 1.7%.
 • Οι θρομβο-εμβολικές επιπλοκές είναι αυξημένες σε ανευρύσματα του διχασμού της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (9.6%) και σε ανευρύσματα >7 χιλ (9.9%).
 • Η περι-εγχειρητική ρήξη είναι αυξημένη επίσης σε ανερύσματα του διχασμού της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (4.1%) και σε ανευρύσματα μικρού μεγέθους <6χιλ (3.7%).

Αγγειογραφικά αποτελέσματα - (ATENA, 2008)

 • Το ποσοστό πλήρους αποφράξεως μετά από εμβολισμό είναι 63%.
 • Υπολειμματικός αυχένας υπάρχει σε 22.4%. Αυτό σημαίνει ποσοστό 85.4% συνολικά επαρκούς αποφράξεως, και ποσοστό 14.6% υπολειμματικού αυχένα.
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό πλήρους αποφράξεως με εμβολισμό είναι: η ηλικία <65 ετών, το μέγεθος ≤6 χιλ, η σχέσις πυθμένα προς αυχένα >1.5 και τέλος η χρησιμοποίηση stent (συγκριτικά με το απλό coiling ή balloon assisted coiling).

Υπολειμματικός αυχένας σε μη ραγέντα ΑΑ μετά εμβολισμό (JNIS, 2015)

 • Τα εμβολισθέντα μη ραγέντα ανευρύσματα με υπολειμματικό αυχένα, είναι σχετικά σταθερά, με ποσοστό επανασηραγγοποίησης όχι στατιστικά σημαντικό σε follow-up 52 μηνών, χωρίς αιμορραγία στο χρόνο αυτό. Αυτή η πληροφορία πρέπει να αξιοποιείται ώστε να αποφεύγουμε τον κίνδυνο πρόπτωσης των coils ή απόφραξης του θυγατρικού αγγείου στην προσπάθεια επιτεύξεως τέλειου μορφολογικού αποτελέσματος.
Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο